Wat doet het CLB voor de leerkracht en de school?

Leerlingen begeleiden is geen taak van het CLB alleen.  Na de ouders ben je als leraar vaak de eerste die signalen opvangt van bijvoorbeeld leerproblemen, pesten, moeilijke thuissituaties....
Leraren kunnen zelf al veel ondernemen om leerlingen te begeleiden in hun onderwijsproces en hun totale ontwikkeling als individu in de samenleving.  Ook de SES-leerkracht, de zorgcoördinator en de interne leerlingenbegeleider op school zetten hun beste middelen in.

Voor ondersteuning bij die begeleiding kan je als leraar en als school een beroep doen op het CLB.  Zo leer je bijvoorbeeld wat de correcte houding is tegenover te drukke of gepeste kinderen.  Het CLB streeft ernaar samen te werken met àlle actoren die bij de leerlingenbegeleiding betrokken zijn: school, leraren, ouders, leerlingen, pedagogische begeleidingsdiensten....  Die samenwerking moet enerzijds leiden tot meer draagkracht bij leraren, zodat ze signalen van hun leerlingen beter en vroeger leren opsporen, en anderzijds tot de uitbouw van een goede leerlingenbegeleiding en een degelijk zorgbeleid op school.

De minimumondersteuning van het CLB bestaat uit 4 deeltaken:
1. Informeren over het onderwijsaanbod en aansluiting op de arbeidsmarkt aan leerlingen van: het laatste jaar basisonderwijs, het 2de jaar van de 1ste graad secundair onderwijs, het 2de jaar van de 3de graad secundair onderwijs.  Voor die leerlingen moet het CLB samen met de school acties op poten zetten rond studie- en beroepskeuze;
2. Optreden als draaischijf tussen school en externe hulpverleningsinstanties;
3. Deelnemen aan overleg over afwezigheden van leerlingen op school;
4. Deelnemen aan schoolprojecten rond doelgroepleerlingen.  Dat zijn groepen van leerlingen die door hun sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn.

Dat is het minimumaanbod van een CLB.  Als scholen andere vragen hebben, kan het CLB daar op inspelen, als de basisdiensten daardoor niet op de helling komen te staan.

Filmpje TV-klasse: Op de hielen van de CLB-medewerker

Volgorde: 10